Acasă

Misiune

Având o istorie de peste 50 de ani în care a funcţionat sub diferite denumiri şi afilieri, DCLM are ca misiune fundamentală dezvoltarea şi perfecţionarea abilităţilor de comunicare în limbi străine ale studenţilor din UPB, completând profilul tehnic al acestora în vederea unei integrări profesionale şi sociale optime pe piaţa muncii aflată într-o permanentă schimbare. Prin activitatea didactică şi cea de cercetare care răspund atât nevoilor studenţilor cât şi intereselor ştiinţifice individuale ale cadrelor didactice, şi prin dăruirea profesională şi valorile etice pe care le promovează, colectivul DCLM îşi susţine cu succes misiunea.

Obiective

Predarea limbajelor de specialitate nu se poate face decât pornind, cel puţin, de la un nivel mediu de cunoaştere a limbii străine (limbaj general). Cursul practic urmăreşte două obiective:

  1. Dezvoltarea competenţei de comunicare într-o limbă străină

    Cursul practic vizează în toate stadiile de pregatire (limbaj general şi limbaj tehnic de specialitate, comunicare profesională), dezvoltarea celor patru componente fundamentale: înţelegere scrisă şi orală, exprimare scrisă şi orală (ascultare, vorbire, citire, scriere). Se urmăreşte perfecţionarea viitorilor ingineri privind însuşirea vocabularului şi a structurilor specifice discursului tehnico-ştiintific, dobândirea de strategii de învăţare şi documentare în limba străină în vederea stimulării studiului individual, pentru folosirea limbajului de specialitate în situaţii reale de comunicare.

  2. Dezvoltarea unor abilitaţi de integrare profesională

    Un alt obiectiv la fel de important al cursului de limbă străină pentru comunicare profesională îl constituie dezvoltarea unor abilităţi de integrare profesională care să le faciliteze studenţilor cu profil tehnic integrarea eficientă pe piaţa muncii după absolvire. Conştientizarea propriilor nevoi sau a importanţei relaţiilor interumane, conştientizarea culturală, a necesităţii adaptării la diversitatea lumii globalizate pentru a face posibilă dezvoltarea personală şi profesională într-un mediu multicultural sunt aspecte abordate în cadrul cursului de limbă străină.

    Cursul practic se fundamentează pe metodologia  învăţământului centrat pe student şi pe principiile individualizării şi conştientizării în învăţare. Astfel, predarea comunicativă stimulează cunoştinţele anterioare de limbă ale studenţilor şi totodată îi încurajează să participe activ în cadrul procesului de predare-învăţare, urmărindu-se atingerea autonomiei în învăţare.

Istoric

Scurt istoric al Catedrei de Limbi Străine din Universitatea Politehnica Bucureşti:

În urma reformei învăţământului din anii ‘60, a fost înfiinţată Catedra de Limbi Străine, care a funcţionat independent în cadrul Institutului Politehnic Bucureşti până în anul 1970.

Din acest an, Catedrele de Limbi Străine şi Pedagogie au fuzionat, sub numele de Catedra de Pedagogie şi Limbi Străine, afiliată Facultăţii de Transporturi – UPB, până în anul 1990.

În perioada 1970-1990, Catedra a fost condusă de Prof. Dr. N. Sipos, respectiv Prof. Dr I. Bontaş.

Din anul 1990, Catedra – denumită Catedra de Limbi Moderne –  a funcţionat în cadrul Facultăţii de Electrotehnică, sub conducerea  Lector Dr. Petre Anghel.

În 2000 s-a înfiinţat Departamentul de Limbi Moderne – condus de Conf. Dr. Mihaela Silvia Blându. Departamentul a funcţionat de sine stătător până în anul 2005.

În 2005, Departamentul de Limbi Moderne, condus de Conf. Dr. Dana Sorana Urs s-a transformat în Catedra de Comunicare în Limbi Moderne (CCLM), aparţinând Facultăţii de Inginerie în Limbi Străine (FILS).

În 2013, CCLM a devenit Departamentul de Comunicare în Limbi Moderne (DCLM), păstrându-şi afilierea.

Din 2015 până în 2022, DCLM a fost condus de Conf. Dr. Yolanda Mirela Catelly.

Din 2022, DCLM este condus de Conf. Univ. Dr. Cristina Mihaela Nistor.

Limbi străine

Limbile străine predate studenţilor români ai Universităţii Politehnica Bucureşti – conform planului de învăţământ aprobat - sunt:

Limba engleză

Limba franceză

Limba germană

Limba română

Limba spaniolă

Limba japoneză

Departamentul de Comunicare în Limbi Moderne organizează cursuri de limba română pentru cetățenii străini veniți în România la studii de licență, masterat și doctorat, în cadrul Anului Pregătitor de Limba Română. Disciplina Limba și Cultura Română este predată studenților străini din cadrul facultății FILS, UPB.

Pentru fiecare limbă străină studiată există o programă pe baza căreia se desfășoară activitatea didactică.